Missie (Opdracht)

Streven naar een toekomstvaste oplossing voor de nadelige gevolgen van de verbreding van de A12 en andere rijkswegen, op de leefomgeving in Arnhem, Velp en Rozendaal, gelegen langs het traject A12 ‘Waterberg-Velperbroek’ (A12-WaVe).

 

 

Visie (Blik of Mening)

Het vigerende Tracébesluit biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van een verbrede A12. Wij vinden dat de ‘best beschikbare techniek’ beter benut kan worden om het leefklimaat (lawaai, luchtvervuiling) te verbeteren van de ca. 40.000 mensen die wonen, werken en studeren in de 600m-zone van de A12-WaVe. Alsnog kiezen voor aanvullende (bovenwettelijke) maatregelen is een kwestie van maatschappelijke prioriteiten stellen.

 

 

Strategie (Plan van Handelen)

1.    Benadrukken dat de verbreding tot een verslechtering van de huidige geluidsemissie en luchtverontreiniging leidt, al blijft deze volgens RWS binnen de geldende normen.

2.    Hierbij de gevaren van continue geluidhinder en luchtverontreiniging voor de gezondheid, voortdurend onder de aandacht blijven brengen.

3.    De maatschappelijke discussie over ontoereikende en verouderde normen blijven volgen en onder de aandacht brengen van de lokale politiek, zoals …

a.     de wijdverbreide onwetendheid en algemene ontkenning van de kennis van de relevante verontreinigende stoffen (niet PM10, maar andere stoffen als …);

b.    de overheersende ‘normenpolitiek’ en het daaruit voortvloeiende gebrek aan ambitie.

4.    Handelen indien de geplande maatregelen (op hoofdlijnen) niet in overeenstemming met het Tracébesluit of andere toezeggingen van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

5.    De besluitvorming inzake ‘ViA15’ blijven volgen en/of beïnvloeden, vanwege de impact op de verkeersintensiteit op de A12 (traject Waterberg-Velperbroek).

6.    Nieuwe en bestaande innovaties bij de politiek blijven brengen, omdat wij menen dat ‘het beter kan en beter moet’.

 

Tactiek (Wijze waarop we te werk gaat)

1.    Fondsen werven om onze missie te realiseren en strategie uit te kunnen voeren.

2.    Burgers, bestuurders en politiek (laten) informeren over de gezondheidsrisico’s én de daarvoor ontwikkelde oplossingen (innovaties uit het bedrijfsleven).

3.    Het bedrijfsleven (marktpartijen) vragen om locatiespecifieke oplossingen aan te dragen en zodoende innovaties als ‘pilot-project’ te kunnen inbrengen.

4.    Burgers aan te sporen om hun bezorgdheid en betrokkenheid te laten horen en dit in concrete (re)acties uit te dragen.

5.    Het actief volgen van de verkeersontwikkelingen teneinde de in het Tracébesluit gestelde verkeersprognoses te toetsen (auto’s, vrachtauto’s).

6.    Deskundigen en literatuur raadplegen om de effectiviteit van de geplande geluid-schermen te kunnen toetsen.

7.    Rijkswaterstaat bewerken om ons de noodzakelijke vervangingsfrequentie van het dubbellaags-ZOAB toe te zeggen (8 jaar).

8.    Volgen of de wettelijk verplichte opleveringstoets en/of andere evaluaties daadwerkelijk worden uitgevoerd.